Kütüphanemizi üniversite talebelerimizin yo?un talebi üzerine vede rollform makara tasarymynyn en güzel ve anla?ylyr ?ekilde anlatabilmek için
siz de?erli mü?terilerimize açyyoruz.Bilginin payla?yldykça ço?aldy?yna ve daha fazla yararlanylmasyna inanan firmamyz bu de?erli
eserlerden faydalanylaca?yna inanmaktadyr.